தினம் ஒரு திருக்குறள்

Friday, May 6, 2011

சுசீந்திரத்தில் சுகாதார துறையின் நடவடிக்கைகள்(பத்திரிகை செய்திகள்)

சுசீந்திரம் திருவிழாவில் சுகாதார ஏற்பாடு

Add captionசுசீந்திரம் பகுதியில் சுகாதரமற்ற முறையில் விற்கப்பட்ட  பொருட்கள் அழிக்கப்பட்டது


No comments:

Post a Comment