தினம் ஒரு திருக்குறள்

Sunday, June 26, 2011

சுகாதார செய்திகள் நாழிதள்களில்..........

மாம்பழமாம் மாம்பழம் கார்பைடு மாம்பழம்

ரயில் பயணங்களில் டீ,காபி குடிப்பவர்களா நீங்கள்?
கிராமங்களில் சுகாதார விழிப்புணர்வு

Tuesday, June 21, 2011

மாம்பழமாம் மாம்பழம்....... கார்பைடு மாம்பழம்............

மாம்பழம் வைக்க பட்டிருந்த இடம் 


கார்பைட் கற்கள் 


கார்பைட் கற்கள் 

கார்பைட் கற்கள் பாக்கெட்கள் 


கார்பைட் கற்கள் பாக்கெட்கள் அங்க ங்கே வைக்க பட்டுள்ள காட்சி 
கார்பைட் கற்கள் பாக்கெட்கள் அங்கங்கே வைக்க பட்டுள்ள காட்சி


பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கார்பைட் கற்கள் பாக்கெட்கள்


குப்பை வண்டியில் ஏற்றப்படும் மாம்பழங்கள் 


குப்பை வண்டியில் ஏற்றப்படும் மாம்பழங்கள் 

குப்பை வண்டியில் ஏற்றப்படும் மாம்பழங்கள் 

புறப்பட தயாராக வாகனங்கள் 


உறகிடங்குக்கு செல்லும் வாகனங்கள் 


அழிக்க தயாராக மாம்பழங்கள் 


கொட்டப்படும் மாம்பழங்கள் 

மாம்பழங்கள் சிதைக்கபடுகின்றன


எரிக்கப்படும் மாம்பழங்கள் 

மாம்பழங்கள் சிதைக்கபடுகின்றன


எரிக்கப்படும் மாம்பழங்கள் 

Saturday, June 18, 2011

இரயில் பயணத்தில் டீ, காபி சாப்பிடுபவர்களா நீங்கள்?

Bath heater is used for making tea.

Your tea is made in a special zone near public toilet.

Caters use toilet water for making tea


SO THINK BEFORE YOU DRINK....................................

Thursday, June 16, 2011

மாடு பிடி விளையாட்டு


 இயந்திர மாட்டுடன் ஒரு விளையாட்டு கன்னியாகுமரி பே வாட்ச் ல் 

Sun news about health dept raid in suchindrum


சுசீந்திரத்தில் சுகாதார துறையின் நடவடிக்கைகள் சன் தொலைகாட்சியில்

Tuesday, June 14, 2011

Best photos

ஒரு தலை இரண்டு உடம்பு குதிரை

என்னோட அம்மாவ பார்த்தீங்களா...

என்ன சுகம்.......இந்த சுகம்