தினம் ஒரு திருக்குறள்

Friday, February 10, 2012

தேநீர் பருகுவோர் கவனத்திற்கு.......

கலப்பட தேயிலை தண்ணீரில் போட்டதும் உடனே சிவப்பு கலர் வரும் அதில் சேர்ந்திருக்கும் தடைசெய்யப்பட்ட கலர் சேர்த்திருப்பதன் மூலம்