தினம் ஒரு திருக்குறள்

Saturday, May 14, 2011

உணவு ஆய்வாளர் பயிற்சியில்..............

Before joining Food inspector training 

When food inspector training programmeSincere at training When at exam

P.A. SIR....PLEASE MARK PODUNGA.................


No comments:

Post a Comment